Algemene Voorwaarden

Cursus

• Het contract tussen Indoor Soccer Noord en de speler (ouder/verzorger)
treedt in werking op het moment dat het inschrijfformulier volledig ingevuld en
verstuurd is of men zich heeft aangemeld voor de cursus via info@indoorsoccernoord.nl
• Alle cursusinformatie wordt per mail verstuurd. Het is belangrijk om een
wijziging in e-mailadres z.s.m. door te geven.
• De aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst geregistreerd tot het
maximum aantal deelnemers is bereikt.
• Teruggave van een deel van het cursusgeld is alleen mogelijk bij gebleken
overmacht (duidelijk aantoonbare blessure/langdurige ziekte).
• Indoor Soccer Noord stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, materiële
schade en blessures.
• Bij ziekte/afwezigheid dient men zich af te melden bij 1 van de trainers
• Er is een eenmalig verplichte aanschaf van een kledingpakket bij aanmelding voor een cursus.
Kosten hiervan bedragen € 40,-
• Per cursus kan een 2e gemiste training in worden gehaald bij de eerst volgende cursus, de eerste gemiste cursus training is voor rekening van de cursist.
Wanneer de cursist de volgende cursus ook volgt dan wordt de 2e gemiste training omgezet in een korting van €7.50,- .
• De speler is verplicht gedurende de opleiding in kleding van Indoor Soccer Noord te trainen

Clinics
• Het contract tussen Indoor Soccer Noord en de speler (ouder/verzorger)
treedt in werking op het moment dat het inschrijfformulier volledig ingevuld en
verstuurd is of men zich heeft aangemeld voor de clinics via info@indoorsoccernoord.nl
• Alle clinic informatie wordt per mail verstuurd. Het is belangrijk om een
wijziging in e-mailadres z.s.m. door te geven.
• De aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst geregistreerd tot het
maximum aantal deelnemers is bereikt.
• Teruggave van een deel van het clinicgeld is alleen mogelijk bij gebleken
overmacht (duidelijk aantoonbare blessure/langdurige ziekte).
• Indoor Soccer Noord stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, materiële
schade en blessures.
• Bij ziekte/afwezigheid dient men zich af te melden bij 1 van de trainers

Bumperz

Indoor Soccer Noord kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het gebruik van onze Bumperz.
Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Indoor Soccer Noord.

Annuleringsregeling:

Huurder kan aanspraak maken op restitutie van de huursom bij annulering, dit zal volgens onderstaande verhouding verlopen:

14      of meer dagen voor huurdatum:      100% restitutie
8-14  dagen voor huurdatum:                       50% restitutie
0-7    dagen voor huurdatum:                       0% restitutie

 

Algemene Voorwaarden ISN Webshop

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Indoor Soccer Noord

Bremerland 3, 9302 GW Roden.
0630285881, ma t/m za tussen 09.00-21.00 bereikbaar.

info@indoorsoccernoord.nl

KvK nummer: 58610790
BTW Nr: NL108627172B01
Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

4.709 reacties

 1. I’m not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 2. After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive
  four emails with the exact same comment. There has to be
  a way you can remove me from that service? Kudos!

 3. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether
  this post is written by him as nobody else know such detailed
  about my trouble. You are wonderful! Thanks!

 4. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that
  it’s really informative. I’m gonna watch out for
  brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 5. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

  I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of
  your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 6. Someone necessarily assist to make severely articles I might state.
  This is the first time I frequented your website page and thus far?
  I amazed with the research you made to make this actual publish
  amazing. Wonderful task!

 7. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually recognise
  what you are speaking about! Bookmarked. Kindly also consult with my site =).
  We may have a hyperlink exchange contract among us

 8. Superb blog you have here but I was wondering if you knew of any community forums that cover the
  same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get feedback from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Appreciate
  it!

 9. I don’t even understand how I ended up right here, but
  I thought this put up used to be great. I do not recognize who you might be but certainly you are
  going to a well-known blogger for those who aren’t already.
  Cheers!

 10. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot
  quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a fair
  price? Thanks, I appreciate it!

 11. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a
  comment is added I get four e-mails with the
  same comment. Is there any way you can remove people from
  that service? Bless you!

 12. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are
  added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.
  There has to be a way you are able to remove me from that service?
  Many thanks!

 13. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and help others like you
  aided me.

 14. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a thirty
  foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it
  with someone!

 15. Spot on with this write-up, I really believe this site needs far more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for
  the advice!

 16. Hi there! I know this is kinda off topic but I was
  wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for
  my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems
  finding one? Thanks a lot!

 17. I have been browsing online more than 2 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net
  will be a lot more useful than ever before.

 18. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I
  decided to check out your blog on my iphone during lunch break.

  I really like the information you provide here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!

  Feel free to visit my site; login s128

 19. If some one needs to be updated with latest technologies after that he must be pay a visit this web page and be up to date all the
  time.

 20. Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I
  could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and
  I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 21. Howdy! I understand this is sort of off-topic but I needed to ask.
  Does building a well-established blog such as yours require a lot of work?

  I’m completely new to running a blog however I do write in my journal daily.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and feelings online.
  Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring blog owners.
  Thankyou!

 22. That is really fascinating, You’re an overly skilled blogger.
  I have joined your rss feed and sit up for seeking extra of your excellent post.
  Also, I have shared your web site in my social networks

 23. This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Brief but very accurate info… Thank you for sharing
  this one. A must read post!

 24. I was wondering if you ever thought of changing the
  layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only having
  one or two images. Maybe you could space it out better?

 25. excellent issues altogether, you simply won a new reader.

  What could you suggest in regards to your submit that you
  simply made some days ago? Any certain?

 26. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and
  I find It truly useful & it helped me out much. I’m hoping
  to provide something back and aid others such as you aided me.

 27. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to
  her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally
  off topic but I had to tell someone!

 28. Asking questions are genuinely pleasant
  thing if you are not understanding something entirely, but this piece of writing presents good understanding yet.

 29. I every time used to read paragraph in news papers but now
  as I am a user of internet thus from now I am
  using net for articles or reviews, thanks to web.

 30. Excellent site you have here.. It’s difficult to find good quality writing like yours nowadays.
  I honestly appreciate people like you! Take care!!

 31. Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.

  If you know of any please share. Many thanks!

 32. You’ve made some good points there. I looked on the internet for more
  information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 33. My brother recommended I might like this web site. He was
  totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 34. Hello, I want to subscribe for this weblog to obtain most recent updates, therefore where can i do it please help.

 35. Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
  you might be a great author. I will always bookmark
  your blog and will often come back from now on. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice morning!

 36. This design is wicked! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to
  start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful
  job. I really loved what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 37. hi!,I love your writing very much! proportion we communicate extra about your post
  on AOL? I need an expert on this house to solve my problem.
  Maybe that’s you! Looking ahead to look you.

 38. It’s going to be end of mine day, but before finish I am reading this wonderful piece of writing
  to increase my know-how.

 39. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was
  curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% sure.
  Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 40. Thanks , I’ve just been looking for info about this topic for a long time and yours is the best I’ve came upon so
  far. However, what about the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

 41. Hey there outstanding website! Does running a blog similar to this take a lot of work?
  I’ve absolutely no understanding of programming however
  I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyway, if you have any recommendations or tips for
  new blog owners please share. I understand this is off topic however I simply wanted to ask.
  Thanks!

 42. If you want to increase your familiarity simply keep
  visiting this web page and be updated with the most up-to-date news update
  posted here.

 43. It’s the best time to make a few plans for the long run and it’s time to
  be happy. I’ve learn this submit and if I may I desire to recommend you some attention-grabbing things or advice.
  Maybe you could write next articles relating to this article.
  I desire to read more things about it!

 44. Hello, i feel that i saw you visited my web site thus i got
  here to go back the choose?.I’m trying to in finding issues to improve my website!I suppose its
  adequate to use a few of your ideas!!

 45. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.

  I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

 46. I read this piece of writing completely regarding the comparison of
  hottest and earlier technologies, it’s awesome article.

 47. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog?
  My website is in the very same area of interest as yours and my visitors
  would truly benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you.
  Appreciate it!

 48. Thanks for another informative site. The place else may I get that type of info written in such a
  perfect way? I have a venture that I am simply now running
  on, and I have been on the glance out for such information.

 49. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and help others like you helped me.

 50. Hello there I am so grateful I found your website, I really found you by error, while I was searching
  on Askjeeve for something else, Nonetheless I am
  here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read
  through it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read much more,
  Please do keep up the awesome jo.

 51. I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this
  sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this
  website. Reading this information So i’m glad to show that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what
  I needed. I such a lot definitely will make certain to do not fail to remember this site and
  give it a look regularly.

 52. Very good blog! Do you have any tips for aspiring writers?

  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices
  out there that I’m completely confused .. Any recommendations?
  Thank you!

 53. I’ll immediately seize your rss as I can’t to find
  your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve
  any? Please allow me understand so that I may just subscribe.
  Thanks.

 54. Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I’m impressed!
  Very useful information specifically the ultimate phase 🙂 I deal with such information a lot.
  I was seeking this certain info for a very lengthy time.
  Thanks and best of luck.

 55. Hello mates, its great article on the topic of teachingand completely explained, keep it up all the time.

 56. We absolutely love your blog and find almost all
  of your post’s to be just what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on some of the subjects you write about here.

  Again, awesome weblog!

 57. Aw, this was an extremely nice post. Taking the time and actual effort to create a good article… but what can I say…
  I hesitate a whole lot and don’t seem to
  get nearly anything done.

 58. Hello there! This article couldn’t be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous
  roommate! He continually kept preaching about this. I am going to send this article to him.
  Pretty sure he’ll have a great read. I appreciate you for sharing!

 59. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 60. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but
  after checking through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and
  checking back frequently!

 61. Howdy! This post couldn’t be written much better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I will forward this article
  to him. Fairly certain he’ll have a great read. Thank you for sharing!

 62. Somebody essentially lend a hand to make severely posts I might state.

  This is the first time I frequented your web page and so
  far? I surprised with the analysis you made to create this particular post extraordinary.
  Excellent job!

 63. First off I would like to say superb blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your
  mind before writing. I have had a tough time clearing my mind in getting
  my thoughts out there. I do enjoy writing however it
  just seems like the first 10 to 15 minutes are
  usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Thank you!

 64. Hello my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and come with approximately all important infos.
  I would like to peer extra posts like this .

 65. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit
  my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow,
  just wanted to say fantastic blog!

 66. Wow, fantastic weblog structure! How long have you been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The whole look of
  your website is great, let alone the content!

 67. I think this is among the most significant information for me.

  And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style
  is perfect, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

 68. Neben detaillierten Beschreibungen zu den Inklusivleistungen und zu Eurer Unterkunft bekommt Ihr
  in meinen jeweiligen Deals auch Informationen zum Skigebiet sowie zur Umgebung.
  Bei deutschen Gästen sind selbstverständlich die Alpen in den Ländern Österreich, der Schweiz,
  Italien, Frankreich sowie auch in Deutschland mit den vielen Wintersportgebieten und Regionen sehr beliebt, aber auch beispielsweise in Tschechien und Kanada warten tolle Gebiete mit wunderbaren Bedingungen auf Euch!
  Damit Ihr dennoch einige Anhaltspunkte habt,
  habe ich nachfolgend einige Empfehlungen für Euch
  zusammengestellt. Garmisch Partenkirchen in Bayern,
  Kitzbühel in Tirol oder doch lieber ein Skigebiet im italienischen Südtirol?
  Diese Frage lässt sich pauschal natürlich nicht beantworten, da es
  immer auf Eure persönlichen Vorlieben und Interessen ankommt.
  Klickt Euch durch meine Vielzahl an Deals und sucht bequem das Skiurlaub Schnäppchen heraus,
  das es empfiehlt sich zu Euren persönlichen Wünschen passt.
  Oder doch lieber einer ganzen Woche Urlaub unzerteilbar Wellnesshotel mit ein paar Tagen auf der
  Piste? Ihr fragt Euch, welches Reiseziel oder Gebiet bei
  einem Skiurlaub am besten zu Euch passt? Wie wäre es sagen wir mal mit
  einem Skiurlaub über 4 Tage inklusive Skipass oder gar Skikurs?

 69. Excellent post but I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.
  Kudos!

 70. I enjoy what you guys are usually up too. This type of
  clever work and coverage! Keep up the amazing works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

 71. Mehr als jeder fünfte Mensch in Deutschland ist laut einer Umfrage des Ipsos-Instituts mindestens einmal
  tätowiert. Ab 2022 könnten die Tattoos hierzulande jedoch weniger bunt ausfallen. Durch eine
  neue EU-Verordnung sind bestimmte Chemikalien in den Farben ab Januar und ab 2023 die beiden Pigmente Blau und Grün verboten. Was bedeutet das jetzt also
  für Tattoo-Studios hier im Norden und für Fans der lebenslangen Kunst?
  Eine ganze Branche steht damit vor großen Herausforderungen – denn
  Alternativen gibt es bislang kaum. Beim Tätowieren (und im Übrigen auch beim Stechen von Permanent Make-up) wird die
  Farbe mit einer Nadel durch die oberste Hautschicht in die darunter liegende Lederhaut, die sogenannte Dermis, gestochen, um ein dauerhaft bleibendes Motiv zu schaffen. Diese Farben sind eine Mischung
  aus Pigmenten und mehreren Chemikalien. Laut Europäischer Chemikalienagentur (ECHA) würden sie „gefährliche Stoffe enthalten, die
  Hautallergien und andere schwerwiegendere
  Auswirkungen auf die Gesundheit wie genetische Mutationen und Krebs verursachen.” Farbpigmente könnten über die Haut zudem in verschiedene Organe wie Lymphknoten und Leber gelangen. Im Jahr 2015 hat die Europäische Kommission die ECHA beauftragt, die Gesundheitsrisiken von Chemikalien in Tätowierfarben und Permanent Make-up zu bewerten und zu prüfen.

 72. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re
  just too fantastic. I really like what you’ve acquired
  here, certainly like what you’re stating and the way
  in which you say it. You make it entertaining and you still care
  for to keep it smart. I can’t wait to read much more from you.
  This is really a great site.

 73. Aw, this was a really good post. Taking the time and
  actual effort to generate a very good article… but what can I say…
  I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything done.

 74. Hello There. I found your blog using msn.
  This is a really well written article. I will be sure to bookmark it
  and come back to read more of your useful info. Thanks for the post.
  I’ll definitely comeback.

  Look into my homepage: judi slot online

 75. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally
  educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
  The issue is something which not enough people are speaking intelligently
  about. I’m very happy I came across this during my hunt for something regarding this.

 76. Thank you for another fantastic article. The place else may anyone get
  that type of info in such an ideal manner of writing?
  I have a presentation next week, and I am on the search for such information.

 77. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other
  sites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to have
  you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 78. My brother recommended I might like this blog. He was totally right.
  This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 79. Hi there! This post couldn’t be written any better!
  Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I most certainly will
  forward this information to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thank you for sharing!

 80. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same
  nearly very often inside case you shield this hike.

 81. Und welche technischen Unterschiede macht das?
  Kostencheck-Experte: Pauschal lassen sich Kostenunterschiede zwischen beiden Verglasungsarten nur schwer festlegen, weil
  sich die Fenster meist auch noch in anderen Ausführungsmerkmalen unterscheiden. Technisch darf man den Unterschied
  nicht nur in der zusätzlichen Glasscheibe sehen – oft
  sind auch die Konstruktionsmerkmale von Fenstern mit 3fach Verglasung deutlich hochwertiger.

  Frage: Lohnt sich Dreifach-Verglasung überhaupt finanziell?
  Bei identisch ausgeführten Fenstern liegt der Preisunterschied aber meist innerhalb von 15 % – 20 %.
  Um diesen Prozentsatz sind moderne 3fach verglaste Fenster meist teurer.
  Wenn’s um einen Neubau geht und man erst recht auf die Fensterkosten schaut, ist es
  am besten sich nach dem U-Wert des Fensters zu richten. Fenster
  mit gleichen U-Werten sparen auch gleich viel Heizenergie
  ein – ob es sich dabei um Zweifach- oder Dreifach-Verglasung handelt, ist unerheblich.
  Kostencheck-Experte: Das kommt immer darauf an, womit man vergleicht.
  Allerdings ist es wichtig, dabei auf den Gesamt-U-Wert des Fensters
  zu achten – angegeben wird häufig nur der U-Wert
  der Verglasung (Ug). Dreifach verglaste Fenster lohnen sich umso mehr dann, wenn man sie mit
  einem Fenster mit sehr hohen U-Werten vergleicht (etwa inmitten von 2,0 oder darüber).

 82. Thanks a lot for sharing this with all folks you actually
  understand what you are talking about! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my web site =).
  We could have a hyperlink trade contract among us

 83. Hi! I simply would like to offer you a huge thumbs up for your excellent info
  you’ve got here on this post. I am coming back to your blog for more
  soon.

 84. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what
  all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

 85. Thanks , I have just been searching for information approximately this topic for a
  long time and yours is the greatest I’ve found out
  so far. But, what concerning the conclusion? Are you certain about the source?

 86. Hey there! I know this is kinda off topic
  however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My site covers a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.

  If you might be interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 87. Nice weblog here! Additionally your web site a lot up very
  fast! What host are you the usage of? Can I get your associate
  link for your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 88. Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using
  for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.

  I would be fantastic if you could point me in the direction of a
  good platform.

  Feel free to visit my web-site :: https://ayamonline.org/

 89. First off I want to say excellent blog! I had
  a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was curious to
  find out how you center yourself and clear
  your head before writing. I have had trouble
  clearing my thoughts in getting my thoughts out. I truly do enjoy writing but
  it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Appreciate it!

 90. Its like you read my mind! You appear to grasp a
  lot about this, such as you wrote the guide in it or something.
  I think that you could do with a few p.c. to drive the message house a little bit, but
  other than that, that is excellent blog. An excellent read.
  I’ll definitely be back.

 91. I’m very pleased to find this website. I want to to thank you for ones time for this fantastic read!!

  I definitely appreciated every bit of it and I have you book-marked to check out new stuff on your blog.

 92. I’ll immediately grab your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please permit me recognize in order that I may subscribe.
  Thanks.

 93. Good day very nice website!! Guy .. Beautiful ..

  Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally?

  I’m glad to search out numerous helpful information right here within the submit,
  we want work out extra strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 94. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say
  that I have really enjoyed browsing your blog posts.
  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write
  again very soon!

  Feel free to surf to my website … kma.pe.kr

 95. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feed-back would be greatly appreciated.

 96. I simply couldn’t leave your web site before suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual provide on your visitors?
  Is going to be again steadily in order to investigate cross-check new posts

 97. It’s genuinely very difficult in this full of activity life
  to listen news on Television, therefore I just use the web for that purpose,
  and obtain the latest news.

 98. After checking out a number of the articles on your web page, I honestly appreciate your way of blogging.
  I book marked it to my bookmark website list and will be
  checking back in the near future. Please visit my website
  too and tell me what you think.

 99. Great blog you have here but I was wondering if you knew of
  any community forums that cover the same topics discussed here?
  I’d really like to be a part of community where I can get opinions
  from other knowledgeable individuals that share the
  same interest. If you have any suggestions, please let me know.

  Thanks!

 100. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our
  community. Your web site provided us with useful info to work on. You have done an impressive activity and our entire group will be
  grateful to you.

  Here is my homepage bantenglive.net

 101. Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I love the info you provide here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome
  site!

 102. First off I would like to say awesome blog! I had a quick question that I’d like to ask if you
  don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out.
  I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15
  minutes are wasted simply just trying to figure out how to
  begin. Any suggestions or hints? Many thanks!

 103. Hey there I am so glad I found your site, I really found you by error, while I was researching on Digg for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round interesting blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time
  to look over it all at the minute but I have bookmarked it
  and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great work.

 104. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 105. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 106. hey there and thank you for your information – I’ve
  definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the web
  site a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times
  will often affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective interesting content.
  Ensure that you update this again soon.

 107. Thank you for the good writeup. It in fact was
  a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!

  However, how can we communicate?

 108. After exploring a number of the blog posts on your site, I honestly appreciate your technique of blogging.

  I added it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me
  know your opinion.

 109. Greetings! I’ve been following your web site for a while
  now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout
  out from Huffman Texas! Just wanted to say keep up the fantastic job!

 110. I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here regularly.

  I’m quite certain I will learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 111. Wow, wonderful weblog format! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you made running a blog glance easy. The entire
  look of your website is great, let alone the content!

 112. Hola! I’ve been reading your weblog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a
  shout out from Kingwood Tx! Just wanted to tell you keep
  up the fantastic work!

 113. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

 114. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS
  feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook
  group. Chat soon!

 115. I am extremely inspired together with your writing talents as
  neatly as with the structure on your blog. Is this a paid subject or did you customize it
  your self? Anyway stay up the excellent high quality writing, it’s uncommon to peer a
  great weblog like this one nowadays..

 116. you are actually a just right webmaster. The site loading velocity is
  incredible. It seems that you are doing any distinctive trick.
  Furthermore, The contents are masterpiece. you have performed a magnificent task in this topic!

 117. I’m really impressed with your writing skills as well as with the
  layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays.

 118. I’m curious to find out what blog platform you’re utilizing?
  I’m experiencing some minor security issues with my latest site and
  I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?

  Feel free to surf to my webpage – s128

 119. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and energy
  to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time
  both reading and commenting. But so what,
  it was still worthwhile!

 120. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you
  can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any
  support is very much appreciated.

 121. Thank you for another wonderful post. Where else may anybody get that type of information in such a perfect manner of writing?
  I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 122. Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 123. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out
  your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you
  present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
  amazing site!

 124. Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate
  your content. Please let me know. Thanks

 125. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
  could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog
  and I look forward to your new updates.

 126. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

  Extremely useful information specially the last part 🙂
  I care for such info much. I was seeking
  this certain info for a long time. Thank you and good luck.

 127. fantastic points altogether, you simply won a emblem
  new reader. What would you recommend in regards
  to your submit that you made some days in the past? Any sure?

 128. When someone writes an paragraph he/she maintains the image of a user in his/her brain that how a user can be aware of it.
  Thus that’s why this article is amazing. Thanks!

 129. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless think about
  if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with pics
  and videos, this blog could undeniably be one of the greatest in its field.

  Terrific blog!

 130. I do not even know the way I ended up right here, but I believed this submit was once good.
  I do not recognize who you’re however definitely you’re going to a
  well-known blogger if you happen to aren’t already. Cheers!

 131. Definitely imagine that that you stated. Your favourite
  justification seemed to be at the web the simplest thing to have in mind of.
  I say to you, I certainly get irked at the same time as people think about issues
  that they plainly don’t understand about. You managed to
  hit the nail upon the highest and defined out the whole thing without having side effect ,
  other folks could take a signal. Will likely be back to get more.

  Thank you

  My web blog :: s128 login

 132. Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your site.
  Im really impressed by your site.
  Hey there, You’ve done a fantastic job. I will definitely digg it and personally
  recommend to my friends. I am confident they will be
  benefited from this website.

 133. Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout
  out and tell you I really enjoy reading your posts. Can you suggest any other
  blogs/websites/forums that go over the same topics?
  Thank you!

  Here is my website sabung ayam s128

 134. Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your publish is simply nice and i
  could suppose you are an expert in this subject. Well along with
  your permission allow me to seize your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thank you one million and please keep up the enjoyable work.

  Also visit my site … slot pakai pulsa

 135. I’m extremely impressed with your writing skills as
  well as with the layout on your weblog. Is
  this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it is rare
  to see a nice blog like this one these days.

 136. Greetings I am so thrilled I found your web site, I really found you
  by accident, while I was browsing on Bing for something else, Anyways
  I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have
  saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a great deal more, Please do keep up the great
  work.

 137. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick
  heads up! Other then that, wonderful blog!

 138. Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with
  us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and wonderful design and style.

 139. You’re so cool! I don’t think I’ve truly read through something like this before.
  So nice to discover somebody with original thoughts on this
  subject matter. Seriously.. thanks for starting this up.
  This site is something that is required on the web, someone with some originality!

 140. Great post. I was checking continuously this blog and I am inspired!
  Extremely helpful information specially the ultimate section 🙂 I deal with such info
  much. I used to be seeking this particular information for a
  very lengthy time. Thanks and best of luck.

  My web site slot deposit pakai dana

 141. I enjoy what you guys are up too. This kind of clever work and reporting!

  Keep up the fantastic works guys I’ve added you guys to
  blogroll.

 142. Just desire to say your article is as surprising.

  The clearness in your put up is simply great and i can suppose you’re knowledgeable
  on this subject. Fine along with your permission let me to grasp your RSS feed to stay up to date with drawing close post.
  Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.

 143. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting
  anywhere, when i read this article i thought i could also create comment due to this sensible post.

 144. First of all I want to say great blog! I had a quick question that I’d like to ask
  if you don’t mind. I was interested to know how
  you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had a tough time clearing my thoughts in getting
  my thoughts out. I do take pleasure in writing but it just
  seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Kudos!

 145. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your site offered us with valuable information to work on. You have
  done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 146. With havin so much content and articles do you ever
  run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of
  exclusive content I’ve either authored myself or outsourced
  but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my
  authorization. Do you know any methods to help stop content from being ripped off?

  I’d genuinely appreciate it.

 147. I’m not sure the place you are getting your information, however great topic.
  I needs to spend some time finding out much more or working out more.
  Thanks for wonderful info I used to be on the lookout for this info for my mission.

 148. Hurrah! In the end I got a webpage from where I be
  able to actually obtain useful information regarding my study and
  knowledge.

 149. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself
  or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to
  find out where u got this from. thank you

 150. Hi superb website! Does running a blog like this take a great deal of work?
  I’ve virtually no understanding of programming but I was hoping to start
  my own blog soon. Anyways, should you have any
  recommendations or techniques for new blog owners please share.

  I know this is off subject but I just wanted to ask. Cheers!

  Review my web page … judi poker online

 151. I’m really enjoying the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A handful of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.

  Do you have any ideas to help fix this problem?

 152. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

 153. I don’t even know how I ended up here, but
  I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous
  blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 154. Howdy! Quick question that’s entirely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my
  iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct
  this problem. If you have any recommendations, please share.
  Appreciate it!

 155. Woah! I’m really digging the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to
  get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance.
  I must say you’ve done a superb job with this.
  In addition, the blog loads extremely quick for me on Safari.
  Exceptional Blog!

 156. After going over a number of the articles on your web page,
  I seriously like your technique of blogging. I book marked
  it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web
  site as well and let me know how you feel.

 157. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I do not know who you are but definitely you are going to a famous
  blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 158. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying
  to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thank you!

 159. Thank you a bunch for sharing this with all people you actually understand what you’re speaking approximately!
  Bookmarked. Kindly also seek advice from my web site =).

  We can have a link change arrangement between us

 160. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your theme.
  With thanks

 161. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you
  are not already 😉 Cheers!

 162. Hello there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after browsing through some of
  the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I came
  across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 163. Unquestionably believe that which you said.
  Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be
  aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just
  do not know about. You managed to hit the nail upon the top
  and defined out the whole thing without having side effect ,
  people could take a signal. Will probably be back to get
  more. Thanks

 164. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really loved browsing your blog posts.

  After all I will be subscribing for your rss feed and I am
  hoping you write again very soon!

 165. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear idea

 166. After I initially left a comment I appear to have clicked
  on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the exact same comment.
  Perhaps there is a means you are able to remove me from that service?
  Thanks a lot!

 167. Do you have a spam problem on this website; I also
  am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice practices and we are looking
  to trade methods with other folks, be sure to shoot me an email
  if interested.

 168. This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

  Feel free to surf to my webpage; elduan.org

 169. You are so cool! I do not suppose I’ve truly read through something like that before.
  So wonderful to discover another person with a few unique thoughts on this subject matter.
  Really.. thank you for starting this up. This web site is something that is
  needed on the internet, someone with a little originality!

  my homepage … sabung ayam s128

 170. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was
  extremely long) so I guess I’ll just sum it up
  what I submitted and say, I’m thoroughly
  enjoying your blog. I as well am an aspiring blog
  writer but I’m still new to the whole thing.

  Do you have any helpful hints for beginner blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

  My homepage slot deposit via pulsa 5000

 171. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and all. Nevertheless think
  of if you added some great photos or videos to give your posts more,
  “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this website could certainly be one
  of the very best in its niche. Fantastic blog!

  Here is my web page … themesaja.com

 172. Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after going through
  a few of the articles I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m certainly delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

  My website :: idn poker pulsa

 173. Hi there this is kind of of off topic but I was wondering if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code
  with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so
  I wanted to get guidance from someone with experience.

  Any help would be greatly appreciated!

  my page; firmidablewiki.com

 174. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog.
  You have some really great articles and I feel I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d love
  to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an e-mail if interested. Many thanks!

  my web blog agen s128 sabung ayam

 175. Thank you, I have just been searching for info about
  this subject for ages and yours is the best I have came upon till now.
  But, what in regards to the bottom line? Are you certain concerning the supply?

  Have a look at my blog :: s128

 176. Thanks on your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you can be a great author.I will remember to bookmark your blog and may come
  back down the road. I want to encourage one to continue your great job, have a nice weekend!

  My homepage; mainremi.com

 177. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have
  you share some stories/information. I know my readers would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

  Feel free to surf to my page … login poker pulsa

 178. Wonderful beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how could
  i subscribe for a weblog web site? The account aided me a acceptable deal.
  I were a little bit acquainted of this your broadcast provided brilliant clear idea

  Also visit my blog post … slot pakai pulsa

 179. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare
  to see a nice blog like this one today.

  My web-site :: slot via pulsa

 180. I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know
  such detailed about my trouble. You are incredible!
  Thanks!

  My web-site – judi pulsa

 181. Hey there! I just would like to offer you a big thumbs up for
  the excellent information you’ve got here on this post.

  I will be coming back to your website for more soon.

  Here is my site joker123

 182. Hi there! This is my first comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and say I really enjoy reading your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal
  with the same topics? Thank you so much!

  Feel free to visit my website relysys-wiki.com

 183. Hey! Do you know if they make any plugins to protect against
  hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any tips?

  My blog … poker pulsa

 184. I all the time used to read paragraph in news papers but now as I
  am a user of net so from now I am using net for posts, thanks to web.

  Also visit my blog – slot online

 185. Es dauerte einige Monate bis er sich wieder zurück ins Leben kämpfte.

  Markersdorfer, der mit seiner Frau eine Elektronikfirma betreibt.
  Seitdem braucht er regelmäßige Physio- und Ergo-Behandlungen. Es gelingt ihm jetzt, einen elektrischen Rollstuhl zu steuern.
  Er hatte Schmerzen, jede Bewegung fiel schwer,
  ständig war er auf Hilfe angewiesen. Die rechten Hand
  steuert er per Hebel den Rollstuhl. Seine Hände kann Gunther Liebers nur eingeschränkt nutzen, mit ihnen sehr wenig
  greifen. Und er lernte es, wieder den Computer zu bedienen. Über
  die Infrarot-Kamera am Monitor werden durch die Kopfbewegung Punkte
  erfasst sagen wir mal die Tastatur betätigt. Werkzeugmacher und Elektriker.
  Die Maus des Rechners steuert er durch Kopfbewegung.
  Per Mausklick habe er sone Tür in die weite Welt geöffnet, sagt er.
  Denn hinter sich haben Handicap könne er nimmer reisen oder längere Ausflüge unternehmen. Ähnlich ist es seinem Bruder Frank ergangen, der 2020 nach einem internistischen Eingriff ins künstliche Koma fiel.
  Die Enter-Taste kann er mit einem Finger der rechten Hand drücken.
  Ein Vierteljahr bangte die Familie um sein Leben. Der heute 61-Jährige überlebte
  – aber ist heute wie sein Bruder an den Rollstuhl gefesselt.
  Inzwischen hat sich Gunther Liebers auch wieder den Schaltplan für seine TT-Anlage vorgenommen und erhält Unterstützung von seinem Bruder.
  Bastler. Aber dazu sei er auch auf die Hilfe der Vereinsfreunde angewiesen, die dann seine Ideen umsetzen. Noch hat er die Vereinsräume nimmer
  von innen gesehen, denn der Rollstuhl kann die
  Treppe nicht überwinden. Robin Helmert, Chef des Eisenbahnvereins, Eigentümer des Museumsbahnhofs Markersdorf-Taura.
  Über das Förderprogramm “Lieblingsplätze für alle – Barrierefreies Bauen 2021” seien zudem Fördermittel in Höhe von 25.000 Euro vom Landratsamt Mittelsachsen in Aussicht gestellt worden. Der Wunsch, regelmäßig am Vereinsleben teilzunehmen und
  auch anderen Besuchern mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen den Weg zu ebnen,
  könnte bei einer “Leser helfen”-Aktion der “Freien Presse” Wirklichkeit werden. Nun müssten noch Spenden gesammelt werden, damit der
  Eigenanteil von 11.350 Euro finanziert werden kann.

 186. Undeniably consider that that you said. Your favourite justification seemed to be on the net the easiest factor to bear in mind
  of. I say to you, I certainly get annoyed while folks think about worries that they plainly do not recognize about.
  You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire
  thing without having side effect , people could take a
  signal. Will probably be again to get more. Thank you

  Feel free to visit my web-site: slot gacor

 187. Offenbar machten sich viele Verbraucher die letzten Monaten zuhause die
  Haare schön. Während sich viele Männer im Home Office einen Drei-Tage-Bart wachsen ließen, griffen sie verstärkt zu Schere und Rasierer.
  Nach Angaben einer Sprecherin von Procter & Gamble stieg 2020
  der Absatz für Haartrimmer- und Bart-Styling-Produkte. Während
  des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020, als die Friseure sechs Wochen waren, nahmen viele Deutsche ihr Styling selbst in Angriff.
  Laut Umfragen schnitten sich 14 Prozent der Bundesbürger selbst die Haare, elf Prozent nahmen Hilfe
  von der Familie und Freunden in Anspruch. In mehreren Medien e.
  g. der “Frankfurter Rundschau” gaben Friseurmeister zu, in ihrer
  Wohnung Haare von Stammkunden zu schneiden. Die Angst, wirtschaftlich
  nicht den Lockdown zu überleben, sei größer als die Angst, erwischt zu werden. Mehrere Friseure berichteten von vermehrten Bitten der Kunden, auf die schnelle die Haare geschnitten liegt vor.
  Dass einige Friseure auch während des Lockdowns Kunden und
  Kundinnen heimlich – wahrscheinlich erst recht zuhause –
  frisiert haben, gilt als Aktion. Auch an TV-Moderatoren ist Kritik geäußert worden. Auch diese sollten sich überlegen, ob
  sie sich die Haare nimmer ausstechen, meint Verbandspräsident Esser.
  TV-Studios sind nicht vom Lockdown betroffen. Manche Kunden böten sogar
  den doppelten Preis, weiß Thomas Trapp, Vorstand des Landesinnungsverbands Friseurhandwerk Hessen, von Kollegen. Es müssen dort lediglich die Hygieneregeln eingehalten werden.
  Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 13.

  Januar 2021 um 18:35 Uhr.

 188. Traumstrände, malerische Buchten, angesagte Clubs,
  unzählige Einkaufsmöglichkeiten, interessante Sehenswürdigkeiten und attraktive Naturschutzgebiete – Mallorca zählt zu den beliebtesten Zielen für Urlauber.

  Familien buchen Flüge nach Mallorca ebenso gern, wie
  Nachtschwärmer, Wanderer und Wassersportler.

  Mallorca ist bei Urlaubern erst recht wegen seiner vielen traumhaften Strände
  beliebt. Weißer, feiner Sand, versteckte Buchten und ein in den schönsten Blautönen schimmerndes Meer locken sommers viele Touristen an. Die
  Strände der Buchten Cala Mesquida und Cala Torta in Artà bezaubern mit bildschönen Sanddünen, die fast
  schon beinahe Strände der Nordsee erinnern. Karibisch blau dagegen lädt das Meer hier zum Baden und bei Wind
  Wassersportler zum Windsurfer ein. Für seine breiten Dünen und den traumhaften Sand
  berühmt ist der nahe Palma gelegene und dadurch
  gut besuchte Strand Es Trenc. Doch der Strand wird nicht nur von Badegästen besucht.
  In seine Nähe liegen naturgeschützte Salzfelder, aus denen noch heute Salz gewonnen wird.
  Zudem lassen sich hier zahlreiche Zugvögel beobachten.
  Die Hauptstadt Mallorcas, Palma, lädt seine Besucher zu
  ausgedehnten Shopping-Touren in Schuhgeschäften,
  Kaufhäusern, Luxusgeschäften und Designer-Boutiquen ein. Besonders sehenswert ist der montags,
  freitags und samstags aufm Plaça Major stattfindende Kunsthandwerkermarkt.

 189. In den letzten Jahren hat sich Sportart von einer Randerscheinung zum Breitensport entwickelt,
  der mit steigender Tendenz begeisterte Anhänger findet.
  Die Vorteile liegen auf der Hand: Dank der Unterstützung der Stöcke laufen Sie in einem gleichbleibenden Rhythmus und bewegen neben den Beinen, den gesamten Körper und die Arme.
  Zudem erfahren Gelenke und Muskulatur eine weitere Stützfunktion, was
  die Belastung herabsetzt. Nicht immer entscheidet der Preis über die Qualität.
  Um das war mein letztes Wort aus den nächsten Sport Runden herauszuholen, sollten Sie sich vorher unterschiedliche Nordic Walking
  Stöcke anschauen, um sich fürs passende Modell zu entscheiden. Oftmals sind es auch die Stöcke im
  unteren und mittleren Preisniveau, die mit Top Leistungen aufwarten. Kommen zu
  überhaupt keinen Grund, über die Nordic Walker zu lächeln. Was bringen Nordic Walking
  Stöcke? Dieser Breitensport ist eine aktive Methode, den Stoffwechsel anzuregen, das Herz zu stärken und gezielt Knochen und Muskulatur zu trainieren. Erwiesenermaßen ist Walking eine schonende Methode, den überflüssigen Fettpolstern an den Kragen zu gehen.

 190. Hola! I’ve been reading your website for some time now and finally got the courage
  to go ahead and give you a shout out from Houston Texas!
  Just wanted to tell you keep up the great job!

 191. Nur Frist per pedes vom Ortszentrum entfernt, findet sich Cala Agulla,
  eine malerische Bucht die in der Hochsaison – im Juli und im August – erst recht von Familien und in der Vor- und Nachsaison, von jungen Leuten bevölkert wird.
  Dennoch gilt, dass die äußeren Strandgebiete der Cala Agulla eher ruhig sind und zum Entspannen einladen, der
  mittlere Teil dagegen als beliebte Partyzone bekannt ist.
  Wer seine Zeit in Cala Ratjada mit das Familie
  verbringt und auf der Suche nach familienfreundlichen Stränden ist, sollte sich die
  Cala Son Moll und die Cala Gat einmal genauer anschauen. Beide Strände sind eingebettet in eine unvergleichlich schöne Landschaft und
  bieten in der Nähe der Stadt viel Ruhe und Platz ums
  Strandleben zu genießen. Auch die Cala Mesquida, ein bei
  Surfern sehr beliebter Strand befindet sich auf den fuß von Cala Ratjada.
  Wer den Strand besuchen möchte, sollte allerdings über ein Auto verfügen.

 192. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested
  to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
  I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 193. Excellent blog you’ve got here.. It’s hard to find good quality
  writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you!

  Take care!!

  Have a look at my web blog; click here

 194. Leistung: 24W – Lichtstrom: ca. 2400 Lumens – Lichtausbeute:
  ca. 【Einfache Installation】: Die einzigartige Installationsmethode dieser LED Sensorleuchte brauchen Sie keine Hilfe
  vom Elektriker. 【Superhell & Energiesparend】: Die 18W LED
  Sensor Deckenleuchte mit höchster Effizienz von 100LM/W entsprechen einer herkömmlichen 150W Glübirne.

  【Runde LED Deckenleuchte mit Intelligenter Radarsensor】Die Standardempfindlichkeit beträgt 100% (Erfassungsbereich:
  2-8 m). 【Moderne Design Deckenlampen】Deckenbeleuchtung Einfaches Design, bei dem ein gewisser Minimalismus bervorzugt
  wird, mit zeitgemäßem Interieur verbinden. 【Einfach Montage】Die Installationsmethode des LED-Lichts erfordert keine Hilfe eines
  Elektrikers. – LED Deckenlampe mit
  Infrarotsensor und fest verbauter LED 18
  Watt 4000 Kelvin 1500 Lumen. ♻️
  – Bewegungssensor schaltet Lampe bei Bewegung ein und nach 30 Sekunden automatisch wieder aus.

  ♻️ – Deckenlampe mit Bewegungsmelder an 230V anschließen.
  【Radar Bewegungsmelder】 Das starke Radar Signal funktioniert durch Wände und Türen ohne Interferenz.
  ♻️ – 1 x IP20
  LED Sensorleuchte mit weißem Rahmen. 【Einstellbares Deckenlicht】 Der inbegriffene Schraubendreher ermöglicht eine große Vielfalt der
  Einstellungen, praktisch und energiesparend. Kein Flackern, kein Blenden: LED-Deckenleuchte
  hat kein Blenden, kein Flackern und kann die Augen gut schützen.

 195. I do believe all of the ideas you’ve presented for your post.
  They are really convincing and will definitely work.
  Still, the posts are very short for beginners. May you please
  lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

 196. You’ve made some decent points there. I looked on the internet for more
  info about the issue and found most people will go along with
  your views on this website.

 197. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
  It will always be helpful to read articles from other authors and use a little something from their
  sites.

 198. This piece of writing is in fact a nice one
  it helps new the web people, who are wishing for blogging.

 199. This post will assist the internet visitors for setting up
  new blog or even a weblog from start to end.

 200. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the
  layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to
  see a nice blog like this one these days.

 201. I have learn a few just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
  I wonder how so much effort you place to make the sort of
  magnificent informative site.

 202. Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to
  take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to
  my followers! Great blog and brilliant design.

  Feel free to surf to my web-site … joker123 deposit pulsa

 203. It’s not my first time to pay a visit this site, i am visiting this web site dailly and take nice
  facts from here every day.

 204. It’s actually a cool and helpful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful information with us.
  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 205. Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  Many thanks

  My page; https://www.livebanteng.net

 206. Your style is really unique in comparison to other folks
  I have read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 207. I like the valuable information you provide in your articles.

  I’ll bookmark your blog and check again here frequently.
  I am quite certain I will learn many new stuff right here!

  Good luck for the next!

 208. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognize what you are speaking approximately!
  Bookmarked. Kindly additionally visit my website =). We may have a link trade arrangement among us

 209. If you would like to improve your familiarity just keep visiting
  this web page and be updated with the most recent news update posted here.

 210. It is really a great and useful piece of info. I am glad that you simply shared this helpful information with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 211. Howdy, I think your website might be having web browser compatibility issues.
  Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however,
  when opening in IE, it’s got some overlapping issues.
  I merely wanted to provide you with a quick heads up!
  Other than that, excellent website!

 212. you are truly a good webmaster. The web site loading pace
  is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive
  trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a
  wonderful activity in this topic!

 213. Thanks for your personal marvelous posting! I truly enjoyed
  reading it, you happen to be a great author.I will always bookmark your blog and will
  often come back sometime soon. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice evening!

 214. Greetings I am so happy I found your blog page, I really found you by error, while I was looking on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would
  just like to say thanks for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment
  but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read more, Please do keep up the excellent work.

 215. Thanks for the good writeup. It actually was a
  enjoyment account it. Glance advanced to far brought agreeable from you!

  However, how could we keep up a correspondence?

 216. Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this site, and your views
  are good in support of new people.

 217. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely excellent.
  I actually like what you have acquired here, really like what you
  are stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible.
  I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific web site.

  Also visit my site: deposit pulsa tanpa potongan

 218. I’m now not positive where you’re getting your info, but great topic.
  I must spend a while learning more or figuring out more.

  Thank you for wonderful information I used to be looking for this info for my mission.

 219. Thank you for any other magnificent article. The place else may just anyone get that kind of information in such a
  perfect approach of writing? I’ve a presentation next week,
  and I’m at the look for such information.

 220. Greetings! Veryy useful advice within this post!

  It’s the little changes whih will make tthe largest
  changes. Thanks a lot for sharing!
  website

 221. I have been browsing online greater than three hours as of late, yet I by
  no means found any fascinating article like yours.
  It’s beautiful worth sufficient for me. Personally,
  if all website owners and bloggers made good content as you did,
  the web can be much more useful than ever before.

 222. Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a
  few pics to drive the message home a bit, but other than that,
  this is great blog. A great read. I’ll definitely be
  back.

 223. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is
  required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any tips or advice would be greatly appreciated.

  Many thanks

  Here is my blog post slot online (https://isobank.tacc.utexas.edu/)

 224. Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over.
  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and brilliant design.

 225. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all
  is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be
  greatly appreciated. Thanks

  Have a look at my web blog :: link bolacasino88

 226. Hi there it’s me, I am also visiting this web site daily, this web site is
  genuinely fastidious and the users are truly sharing good thoughts.

 227. First of all I want to say great blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your head before writing.
  I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying
  to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Many thanks!

  Visit my web-site; Keto

 228. I for all time emailed this web site post page to all my friends, as if like to read it after
  that my links will too.

  Also visit my web-site Enlace

 229. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and
  entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
  The problem is something too few folks are speaking
  intelligently about. I’m very happy that I found this during
  my search for something concerning this.

  Feel free to surf to my blog post … 제주협재카페

 230. Hey there this is kind of of off topic but I was wondering if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
  code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding
  experience so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

  my web-site; 우리카지노

 231. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely helpful info specially the last part 🙂 I care
  for such info much. I was looking for this certain information for
  a very long time. Thank you and best of luck.

  My blog: top driver

 232. Admiring the time and effort you put into
  your blog and detailed information you offer. It’s awesome to
  come across a blog every once in a while that isn’t the
  same outdated rehashed information. Fantastic read! I’ve saved
  your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Stop by my webpage – 제주브런치카페

 233. Do you have a spam problem on this blog;
  I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice practices
  and we are looking to trade solutions with other folks, why
  not shoot me an e-mail if interested.

  Also visit my web blog – Keto Recipe

 234. Today, I went to the beach front with my children. I found a
  sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to
  her ear and screamed. There was a hermit
  crab inside and it pinched her ear. She never wants
  to go back! LoL I know this is entirely off topic but
  I had to tell someone!

  My web site: Enlace

 235. Can I just say what a comfort to uncover someone who truly knows what they
  are discussing on the web. You definitely
  realize how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people have to read this and understand this side of the story.

  I was surprised you aren’t more popular because you definitely possess the gift.

  Feel free to surf to my website: daftar niastoto

 236. Appreciating the commitment you put into your
  site and in depth information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same outdated rehashed material.

  Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  my web page Togel Hari Ini

 237. I constantly emailed this web site post page to all my associates, as if like to read it next my friends will too.

  Feel free to surf to my blog … zidane03

 238. whoah this blog is wonderful i really like reading your articles. Keep up the great paintings! You realize, a lot of people are hunting round for this info, you could help them greatly.

 239. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.
  I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great blog and I look forward to seeing
  it expand over time.

  Here is my site; le vie est belle

 240. Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and
  will be tweeting this to my followers! Superb blog and superb style and design.

  Also visit my webpage – Employee Courses

 241. Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. This is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and return to read more of your helpful information.
  Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

  Visit my web-site; sparking white

 242. Wonderful beat ! I wish to apprentice even as you amend your web site, how could i subscribe for a weblog
  web site? The account aided me a applicable deal.

  I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered
  brilliant clear idea

  Here is my web page; Digital Transformation

 243. Hello There. I discovered your blog the usage of msn. This is an extremely neatly written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read extra of
  your helpful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

  My web-site :: สล็อต

 244. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you
  design this website yourself or did you hire someone to do
  it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this
  from. kudos

  My page – Cosmic Sleep

 245. Undeniably consider that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the easiest thing to remember of.
  I say to you, I certainly get irked whilst other people consider concerns that they plainly don’t recognise about.
  You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the whole thing with no
  need side effect , other folks could take a signal. Will probably be again to
  get more. Thank you

  Here is my web-site; พอด

 246. Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us
  so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will
  be tweeting this to my followers! Superb blog and fantastic style and design.

  My webpage … sweet like candy

 247. Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you might be
  a great author. I will ensure that I bookmark your blog
  and will eventually come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a
  nice afternoon!

  Here is my webpage: Digital Transformation

 248. Nice post. I used to be checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely helpful info particularly the final part 🙂 I take care
  of such info much. I was looking for this particular
  info for a very long time. Thank you and best of luck.

  Have a look at my page :: kardinal stick

 249. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

  Review my website – สล็อต888

 250. Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to
  get that “perfect balance” between user friendliness and appearance.
  I must say that you’ve done a excellent job with this.
  Additionally, the blog loads very quick for me on Safari.

  Superb Blog!

  My web-site – jon4d

 251. you are in point of fact a good webmaster. The website loading pace is amazing.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterpiece. you have performed a great process in this matter!

  Here is my web site :: bang4d

 252. Your style is unique in comparison to other folks I’ve
  read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the
  opportunity, Guess I will just book mark this blog.

  Here is my webpage :: jon4d

 253. Tremendous things here. I’m very happy to see your post.
  Thanks so much and I’m taking a look forward to touch
  you. Will you please drop me a e-mail?

  Also visit my blog post … marga4d

 254. Great blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally
  overwhelmed .. Any ideas? Thank you!

  Here is my web page: jon4d

 255. A person necessarily help to make seriously articles I might state.

  This is the first time I frequented your web page and to this point?

  I surprised with the analysis you made to create this particular post extraordinary.
  Great process!

  Here is my web blog: jon4d

 256. Hello! I know this is somewhat off-topic however I
  needed to ask. Does operating a well-established blog such as yours take a massive amount work?
  I am brand new to operating a blog however I do write
  in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I can share my
  own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring blog owners.

  Appreciate it!

  My page – iphone bình dương

 257. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I am
  going to return once again since i have book marked it. Money
  and freedom is the best way to change, may you be rich
  and continue to guide others.

  Have a look at my site – iphone củ

 258. Do you have a spam problem on this website; I also
  am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have
  developed some nice methods and we are looking
  to swap methods with others, why not shoot me an email if interested.

  my site iphone bình dương

 259. I do accept as true with all of the concepts you’ve offered
  in your post. They are really convincing and will definitely work.

  Still, the posts are very quick for newbies. May just you please prolong
  them a little from subsequent time? Thank you for the
  post.

  Feel free to surf to my blog – samsung galaxy

 260. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.
  It’s always helpful to read content from other authors and
  use something from their websites.

  My homepage: iphone giá rẻ

 261. I’m very pleased to discover this page. I want to to thank you
  for your time for this particularly fantastic read!!
  I definitely loved every part of it and i also have you book marked to check out new information in your website.

  my web blog :: iphone giá rẻ

 262. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Bless you!

  Check out my web-site – iphone củ

 263. Hi there I am so delighted I found your webpage,
  I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Nonetheless I am here now
  and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round thrilling blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it
  and also added your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a lot more, Please do keep up the superb jo.

  Feel free to surf to my web blog – iphone 13

 264. Fantastic web site. A lot of useful info here. I am sending it to
  a few pals ans also sharing in delicious. And naturally,
  thank you on your sweat!

  My site … iphone 12

 265. Hi would you mind sharing which blog platform you’re
  using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard
  time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different
  then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

  Feel free to visit my page; iphone bình dương

 266. Hi, after reading this amazing piece of writing i am too glad to share my know-how here
  with mates.

  Here is my homepage … moon33

 267. Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog.
  You have some really good articles and I feel I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to
  write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an e-mail if interested. Regards!

  Here is my webpage … Assistive Equipment – Recreation

 268. Hi there would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a
  lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price?
  Many thanks, I appreciate it!

  Here is my web site – experience

 269. Hello, Neat post. There is a problem with your web
  site in internet explorer, may check this? IE still is
  the marketplace leader and a good component to other folks will omit your magnificent writing due to this problem.

  Feel free to visit my webpage :: moon33rtp

 270. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just
  sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any points for beginner blog writers?

  I’d definitely appreciate it.

  Also visit my page :: مكافحة حشرات

 271. I know this web page gives quality dependent posts and other
  material, is there any other site which offers these data in quality?

  My site … moon33rtp

 272. Having read this I believed it was rather informative.
  I appreciate you taking the time and energy to put this short article together.
  I once again find myself personally spending way too much time
  both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

  Stop by my web page; ndis approved shops

 273. Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my luxeve ndis registered own website soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go
  for a paid option? There are so many options out there that I’m
  totally confused .. Any suggestions? Cheers!

 274. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?

  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must
  say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at
  a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!

 275. Just want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is
  simply great and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the rewarding work.

  Look at my page ndis registered providers

 276. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of
  your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

  my blog post: sensory toys

 277. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful
  & it helped me out much. I hope to give something back and help others
  like you aided me.

  My page – ndis approved

 278. Howdy would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog
  loads a lot quicker then most. Can you suggest a good
  web hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!

  My web page: best ndis providers

 279. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very helpful information particularly the last part 🙂 I care for such information much.
  I was looking for this certain info for a long time. Thank you
  and best of luck.

  Here is my page – ndis provider list

 280. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your put up is simply excellent and that i can assume
  you are a professional on this subject. Fine along with your
  permission let me to take hold of your feed to stay updated
  with forthcoming post. Thank you one million and please carry on the enjoyable work.

  Take a look at my webpage บาคาร่า

 281. My coder is trying to persuade me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  WordPress on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

  my homepage :: Watery discharge why do I feel like I peed on my self

 282. Hey There. I found your weblog using msn.
  This is a really neatly written article. I’ll be sure to bookmark it and
  come back to read more of your useful info. Thank you for
  the post. I’ll definitely comeback.

  my web page … 부자카지노

 283. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was
  extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had
  written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any recommendations for newbie blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

  My web blog :: Flingster

 284. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this.
  And he in fact ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him…
  lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to discuss
  this issue here on your blog.

  Look into my website; sa game

 285. I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A couple of my blog readers have complained about my website not working
  correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any advice to help
  fix this issue?

  Also visit my web blog Professional marketeer

 286. Howdy, I do believe your site could be having internet browser compatibility problems.
  Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got
  some overlapping issues. I just wanted to give you a quick
  heads up! Besides that, fantastic site!

  My homepage Inbound marketing

 287. First off I want to say great blog! I had a quick question which I’d like to
  ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts prior to
  writing. I’ve had a hard time clearing my mind in getting my ideas out.
  I do take pleasure in writing but it just seems like the
  first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Kudos!

  Here is my blog … Social media expert

 288. You really make it seem so easy along with your presentation but I find this topic to be actually one thing which I think I would
  by no means understand. It kind of feels too complex and very
  wide for me. I am taking a look forward in your next publish,
  I will try to get the grasp of it!

  Feel free to surf to my web site; Inbound marketing

 289. Hey very cool website!! Man .. Beautiful ..
  Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds also?
  I’m satisfied to seek out so many useful information right here within the post, we’d like
  develop more strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  my page :: #foreignmodelagency

 290. I think that is among the such a lot significant info for
  me. And i am satisfied studying your article. However want to statement on some basic issues, The
  site style is perfect, the articles is actually great : D.
  Good process, cheers

  Here is my web-site … 축구중계

 291. Excellent goods from you, man. I have understand your
  stuff previous to and you are just too great.
  I really like what you’ve acquired here, really like what you
  are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable
  and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait
  to read far more from you. This is really a tremendous site.

  Feel free to surf to my web site … barongsai4d wap

 292. Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not
  sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  Cheers

  Review my web page; rtp 9naga

 293. I think this is one of the most significant
  information for me. And i’m satisfied studying your article.
  But wanna remark on few general issues, The website style is perfect, the articles is truly nice : D.
  Just right task, cheers

  Feel free to surf to my blog; late night bar

 294. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your
  website? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having one or two
  pictures. Maybe you could space it out better?

  Feel free to visit my page – 링크모음

 295. This is really fascinating, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look ahead to in quest of extra of your fantastic post.
  Additionally, I’ve shared your website in my social networks

  Here is my blog … ruby cart

 296. Have you ever considered publishing an e-book or
  guest authoring on other sites? I have a blog based on the same information you discuss
  and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your
  work. If you are even remotely interested, feel free to
  send me an email.

  Here is my web site – baccarat site

 297. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend
  who was doing a little homework on this. Low and no-code platform for tech entrepreneurs and business professionals managing large teams
  he in fact ordered me breakfast simply because I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to discuss this matter here
  on your site.

 298. Hello there! Quick question that’s totally off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when viewing from doxycycline ruined my life
  iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be able
  to fix this issue. If you have any suggestions, please share.

  Many thanks!

 299. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
  make your point. You obviously know what youre
  talking about, why waste your intelligence on just posting videos
  to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

  Also visit my homepage … All-in-one rescue team

 300. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  problems finding one? Thanks a lot!

  Feel free to surf to my web blog 메이저놀이터

 301. First of all I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d
  like to ask if you do not mind. I was interested
  to know how you center yourself and clear your head before
  writing. I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out.
  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes
  are generally lost simply just trying to figure out
  how to begin. Any ideas or hints? Kudos!

  my blog post :: 우리카지노

 302. Hi would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider
  at a fair price? Thanks a lot, I appreciate it!

  Also visit my web-site: 우리카지노계열

 303. Great items from you, man. I have take into account your stuff previous to and you are simply
  extremely magnificent. I really like what you have acquired
  right here, really like what you’re stating and
  the way in which by which you say it. You are making
  it entertaining and you still take care of to stay
  it smart. I cant wait to read much more from you.
  That is actually a great site.

  my homepage :: runtz delta 8

 304. Do you mind if I quote a few of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your website?
  My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly
  benefit from some of the information you present here. Please
  let me know if this alright with you. Thank you!

 305. I do agree with all the ideas you’ve offered on your post.
  They’re very convincing and will certainly work. Still, the
  posts are very short for novices. Could you please lengthen them a little from
  next time? Thanks for the post.

  Here is my web page – listín diario

 306. I like reading through a post that can make people think.
  Also, thanks for allowing me to comment!

  Here is my web site :: faceit

 307. It’s really a nice and useful piece of info. I am
  glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed
  like this. Thanks for sharing.

 308. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand.

  It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang
  of it!

  my web page … organizacja 40 urodzin

 309. Howdy are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog
  world but I’m trying to get started and set up my own. Do you
  need any html coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be really appreciated!

  my web page – daftar spvtoto

 310. Thanks for any other wonderful article. The place else
  could anybody get that kind of information in such an ideal method of writing?
  I’ve a presentation subsequent week, and I am at the search for such
  information.

  Look at my web-site: glowing balls

 311. Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through
  some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it
  and I’ll be book-marking and checking back often!

  Here is my page: Prima Diet UK

 312. It is perfect time to make some plans for the long run and
  it is time to be happy. I’ve read this publish and if I may I wish
  to suggest you some interesting issues or advice. Perhaps you could write next articles relating to this article.
  I want to learn more issues about it!

  my webpage: night vision scope adapters

 313. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you taking the time and effort
  to put this information together. I once again find
  myself spending a significant amount of time both reading and
  leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

  My page; login spvtoto

 314. Thanks for another wonderful article. The place else may anyone
  get that kind of information in such a perfect way of writing?
  I have a presentation next week, and I am at the
  search for such info.

  Also visit my blog night vision scope

 315. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site.
  You have some really good articles and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Thanks!

  Also visit my blog post :: night vision scope converter

 316. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your feed and I hope you write
  again soon!

  Here is my web page :: 바카라사이트

 317. I believe everything composed made a ton of sense. However,
  think about this, what if you composed a catchier title?

  I ain’t saying your content is not good., however suppose you added a post title that makes people desire more?
  I mean Algemene Voorwaarden – Indoor Soccer Noord is
  kinda plain. You ought to look at Yahoo’s front page
  and note how they write article headlines to get people to click.
  You might try adding a video or a related picture
  or two to get readers excited about everything’ve written.
  In my opinion, it would make your website a little livelier.

  My webpage … 바카라사이트

 318. you’re truly a just right webmaster. The site loading pace is incredible.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Also, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful task
  on this subject!

  My web page 바카라사이트

 319. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand.

  It seems too complicated and extremely broad for
  me. I am looking forward for your next post, I will try to
  get the hang of it!

  Visit my web site daftar sistoto

 320. This is really fascinating, You are an overly skilled blogger.
  I have joined your feed and stay up for in quest of extra of your great post.
  Additionally, I have shared your website in my social networks

  Here is my site :: 바카라사이트

 321. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I
  would never understand. It seems too complicated
  and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  My web page daftar sistoto

 322. Hi to every , for the reason that I am really eager of reading this weblog’s post to be
  updated daily. It carries good material.

  Look at my site sistogel

 323. Great blog you have here.. It’s difficult to find
  quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you!
  Take care!!

  Feel free to visit my webpage: sistogel

 324. Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to produce a superb article… but what can I say…
  I procrastinate a whole lot and don’t seem to get anything done.

  Also visit my web site – 바카라사이트

 325. It’s genuinely very difficult in this busy life to listen news on Television, so I just use world wide web for that reason, and obtain the
  hottest news.

  Also visit my page – website

 326. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across
  a blog that’s equally educative and entertaining, and let
  me tell you, you’ve hit the nail on the head.

  The problem is something that not enough men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something concerning this.

  Look at my webpage :: Check out Yizzly

 327. Thanks for the auspicious writeup. It in truth used to
  be a enjoyment account it. Look advanced to far added agreeable from you!
  By the way, how could we communicate?

  Have a look at my web site; website

 328. hello there and thank you for your information – I have definitely picked up
  something new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get
  it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes
  affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting
  content. Ensure that you update this again soon.

  Look into my webpage; mommy makeover surgeon

 329. hello!,I love your writing so much! share we keep in touch extra approximately your
  post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem.
  May be that’s you! Having a look forward to look you.

  My web site – Austin Catering

 330. Hey there! This is my first comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading
  your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the
  same subjects? Thank you so much!

  Also visit my site: food truck catering

 331. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that
  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same
  nearly very often inside case you shield this increase.

  Check out my web page: richard austin alloys catering foil

 332. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this
  sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Studying this info So i am glad to express that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I
  discovered exactly what I needed. I such a lot indubitably will make sure to do not disregard this site and provides it a glance on a continuing basis.

  Review my web site: Small office catering

 333. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog
  loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s
  the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 334. What i do not understood is if truth be told how you are not actually much more smartly-liked than you may be right
  now. You are so intelligent. You understand therefore significantly when it comes to this topic, made me in my opinion imagine it from a lot of varied angles.
  Its like women and men aren’t involved except it is something to do with Girl gaga!

  Your personal stuffs excellent. At all times care Fennec fox for sale it up!

 335. What i do not realize is in reality how you’re not
  actually a lot more smartly-preferred than you may be now.
  You’re so intelligent. You recognize therefore considerably in relation to this subject, made me in my
  opinion consider it from a lot of varied angles. Its like women and men are not involved
  except it is one thing to do with Girl gaga!
  Your individual stuffs nice. At all times handle it up!

  Also visit my web blog fennec foxes for sale

 336. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out
  a developer to create your theme? Great work!

  Also visit my website :: fennec fox adoption

 337. Hey there would you mind letting me know which web host you’re
  utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog
  loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a
  reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!

  my homepage – fennec foxes for sale

 338. Hey I am so happy I found your website, I really found you by
  error, while I was researching on Google for something else, Nonetheless I am
  here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to look
  over it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent work.

  my blog post: buy fennec fox online

 339. Definitely believe that which you said. Your
  favourite reason seemed to be at the web the simplest factor to
  be aware of. I say to you, I certainly get irked even as people think
  about issues that they plainly don’t recognise about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out the
  whole thing with no need side-effects , folks can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  Also visit my site … Fennec fox for sale

 340. After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive four
  emails with the same comment. There has to be a means you are able